Banner Narracion Curta XVI

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS PEÓN JORNADA COMPLETA

ASUNTO: LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, DE DOUS PEÓNS A XORNADA COMPLETA PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS DO CONCELLO DE CURTIS, NOMEAMENTO DE TRIBUNAL, DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS.

EXPEDIENTE: 2020/G003/000370

Javier Francisco Caínzos Vázquez, alcalde do Concello de Curtis, (A Coruña),

ANTECEDENTES

Mediante Decreto da Alcaldía nº 252 do 14/05/20, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación, laboral temporal, de dous peóns a xornada completa para a realización de obras e servizos mínimos do Concello de Curtis, e publicado no BOP nº 69 do 15/05/20, segundo a resolución número 2020/13146 de 14 de febreiro, pola que a Deputación Provincial da Coruña aproba a concesión definitiva das subvencións correspondentes á convocatoria do Programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia con menos de 20.000 habitantes, sendo concedido a este Concello de Curtis un importe de 30.982,34 € publicada Boletín Oficial Provincial (BOP nº 61 do 17/04/2020).

Mediante Decreto da Alcaldía nº 298 do 07/06/20 aprobouse a listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo, concedendo dous días hábiles a efectos de emendar as deficiencias sinaladas na devandita resolución.

Con data 10/06/20 e nº RE 0848, don Juan Carlos Sánchez Blanco presenta o Celga 4, a efectos de quedar exento da proba de galego prevista na Base Sexta.

Unha vez rematado o prazo de subsanación, e segundo o establecido no Base Cuarta, no uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local vixente, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a listaxe definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as ó proceso selectivo que figura no Anexo I.

SEGUNDO.- Nomear ao seguinte Tribunal Cualificador:

  • Presidenta: Marta Mª Roca Souto, responsable da oficina electrónica do Concello de Curtis
  • Vogais: Luis García Vázquez, operario do Concello de Curtis

José Francisco Aller Rodríguez, operario do Concello de Curtis. 
Celsa Mª Casas López, traballadora social do Concello de Curtis.

  • Secretaria: Antonia Mª Regueira Camaniel, auxiliar administrativa do Concello de Curtis

TERCEIRO.- Convocar ao Tribunal Cualificador e aos aspirantes para a celebración das probas para o Venres 12 de xuño de 2020 ás 10:00 horas nas Oficinas Municipais sitas en Curtis (Praza Emilia Pardo Bazán s/n). O proceso realizarase cumprindo estritamente as medidas sanitarias vixentes.

CUARTO.- Que se dea publicidade a tal convocatoria por medio do taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Curtis (www.curtis.gal).

Listaxe definitiva de admitidos/as:

 

DNI

Apelidos e Nome

CELGA

*355R

Cuervo Arboleda, Jeifer Oswaldo

NON

*322S

Matos Fuentes, Roberto

SI

*572A

Sánchez Blanco, Juan Carlos

SI

*109X

Sánchez Seoane, María

NON

*746N

Seoane Iglesias, José

NON

*550M

Vázquez Guerra, José Manuel

NON

*022L

Zarco Delgado, Montserrat

NON

 

 

Listaxe definitiva de excluídos/as:

 

DNI

Apelidos e Nome

Motivo exclusión

*017R

Abad Fidalgo, Ana María

Non cumpre requisito Base 2.3

*290F

Ares Pérez, Francisco Javier

Dni caducado

Non cumpre requisitos Base 2.4

*608B

Sánchez Sánchez, Juan Carlos

Non cumpre requisito Base 2.3

*394Z

Vigo Sánchez, Alberto

Non cumpre requisito Base 2.4

 

5af596493789a956df009e4d85605047

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.