banner web pre narr xIII

O novo bono social eléctrico modifica as condicións para dar axudas a máis persoas e colectivos

novo bono socialO novo bono social para as rebaixas da factura eléctrica modifica as súas condicións para ampliar o número de persoas que se poidan beneficiar deste desconto.

Ademais de incluir a prohibición de efectuar cortes de luz aos consumidores que sexan declarados vulnerables severos en risco de exclusión social, o novo modelo introduce o criterio da renda familiar e o grado de discapacidade para conceder a rebaixa, o que amplía esta axuda a moitos máis colectivos.

Así é o novo bono. Para calquiera dúbida, consulta o axuda na tramitación do novo bono, porse en contacto co departamento de Servizos Sociais do Concello de Curtis.

BONO SOCIAL ELÉCTRICO

Normativa:

 • Real Decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica. (BOE nº 242 do 7/10/2017)
 • Orde ETU/943/2017, do 6 de outubro, pola que se desenvolve o Real Decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica. (BOE nº 243 do 9/10/2017)

Beneficiario

Segundo o IPREM ((Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples):

Consumidor vulnerable

Terá a consideración de consumidor vulnerable a persoa física titular dun punto de subministración de electricidade na súa vivenda habitual que estea acollido ao prezo voluntario para o pequeno consumidor (PVPC) e cumpra os seguintes requisitos:

 1. Que a súa renda ou, caso de formar parte dunha unidade familiar, a renda conxunta anual da unidade familiar a que pertenza sexa igual ou inferior:
  • 1,5 veces o IPREM de 14 pagas, no caso de que non forme parte dunha unidade familiar ou non haxa ningún menor na unidade familiar.
  • 2 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa un menor na unidade familiar.
  • 2,5 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa dous menores na unidade familiar.
 2. Circunstancias especiais: os limiares de renda anteriores veranse incrementados en 0,5 veces o IPREM para as vítimas de violencia de xénero, vítimas do terrorismo e para aqueles fogares con algún membro cunha discapacidade superior ao 33%.
 3. Estar en posesión do título de familia numerosa.
 4. Que o propio consumidor e, no caso de formar parte dunha unidade familiar, todos os membros da mesma que teñan ingresos, sexan pensionistas do Sistema da Seguridade Social por xubilación ou incapacidade permanente, percibindo a contía mínima vixente en cada momento para as devanditas clases de pensión, e non perciban outros ingresos.

Consumidor vulnerable severo

Cando cumprindo os requisitos anteriores, o consumidor e, no seu caso, a unidade familiar á que pertenza:

 • Teñan unha renda anual inferior ou igual ao 50% dos limiares establecidos no apartado a), incrementados no seu caso, en 0,5.
 • Teñan unha renda anual inferior ou igual a unha vez o IPREM a 14 pagas ou dúas veces o mesmo, no caso de qe se atope na situación do apartado c) ou b), respectivamente.

Consumidor en risco de exclusión social

Quen reúna os requisitos para ser vulnerable severo e que sexa atendido polos servizos sociais dunha Administración autonómica ou local que financie polo menos o 50 % da factura, acreditado mediante documento expedido polos ditos servizos sociais.

A subministración a un consumidor que acreditase os requisitos anteriores e estea acollido á tarifa de último recurso (TUR) será considerado subministración de electricidade esencial.

Beneficiarios do novo bono social eléctrico

bono social

Aplicación do bono social

O bono social aplicarase durante o prazo de dous anos, salvo que con anterioridade prodúzase a perda dalgunha das condicións que dan dereito á súa percepción. Será prorrogable si se solicita a renovación con unha antelación mínima de quince días hábiles da finalización do prazo dos dous anos.O bono social non poderá renovarse se para a comprobación dos requisitos non existe o consentimento expreso do interesado ou dos membros que compoñen a súa unidade familiar,ou se este consentimento foi retirado.No caso das familias numerosas perceptoras do bono social, a aplicación do bono social estenderase ao período en que se atope vixente o correspondente título de familia numerosa. No caso de que antes do prazo de dous anos, ou antes de que finalice o período de vixencia do título de familia numerosa, se produza a perda dalgunha das condicións que dan dereito á percepción do bono social, este deixará de ser aplicado desde o día en que se materialice a perda da condición.

Obriga de actualización de datos

O consumidor acollido ao bono social ou, no seu caso, a Administración autonómica ou local cuxos servizos sociais estean a atender ao consumidor en risco de exclusión social, estarán obrigados a comunicar ao comercializador de referencia calquera cambio que supoña a perda da condición de consumidor vulnerable ou, no seu caso, de vulnerable severo, no prazo máximo dun mes desde que se producise.

Non suspensión da subministración de electricidade ao consumidor en risco de exclusión social

A subministración de electricidade do consumidor que teña a condición de vulnerable severo acollido á TUR e que estea a ser atendido  polos servizos sociais dunha Administración autonómica ou local, non poderá ser suspendido cando a dita administración asuma polo menos o 50% do importe da súa factura a PVPC previo á aplicación do desconto por bono social, e o pago sexa efectuado e acreditado mediante o correspondente certificado ante o comercializador de referencia no prazo de cinco meses desde a emisión da factura.

Documentación

Solicitude, acompañada da seguinte documentación:

 1. Fotocopia do NIF ou NIE do titular do punto de subministración ou, no seu caso, de todos os membros da unidade familiar.
 2. Certificado de empadroamento en vigor, individual ou conxunto, do titular de punto de subministración ou de todos os membros da unidade familiar.
 3. No caso das unidades familiares, libro de familia ou, no seu caso, certificación da folla individual do Rexistro Civil.
 4. No caso de familias numerosas, copia do título de familia numerosa en vigor.
 5. No caso de que aplique algunha das circunstancias especiais, certificado ou documento acreditativo expedido polos servizos sociais.
 6. No caso de que o titular ou todos os membros da unidade familiar sexan pensionistas do Sistema da Seguridade Social por xubilación ou incapacidade permanente que cobren a pensión mínima vixente en cada momento para as devanditas clases de pensión, certificado da Seguridade Social relativo ao titular ou a todos eles.

Acreditación das circunstancias especiais

O certificado ou documento acreditativo emitido polos servizos sociais do órgano competente ou o órgano que designe a Comunidade Autónoma poderá seguir o modelo do anexo II.Para a súa expedición, o solicitante deberá achegar aos servizos sociais a documentación seguinte:

 1. No caso de que o solicitante ou algún dos membros da unidade familiar teña discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33 % achegarase certificado do grao de discapacidade expedido pola Comunidades Autónoma ou, se é o caso, polo IMSERSO.
 2. No caso de que o solicitante ou algún dos membros da unidade familiar teña a condición de vítima de violencia de xénero (VVX), achegarase un dos documentos seguintes: Sentenza definitiva e firme que condene á persoa agresora; resolución xudicial pola que conclúe o procedemento penal da que se deduza que a persoa solicitante foi VVX; orde de protección vixente, ou Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de que a persoa solicitante é VVX ata tanto se dite a orde de protección; resolución xudicial que houber acordado medidas cautelares penais, sempre que estas estean en vigor; certificación ou informe dos servizos sociais da Administración Pública autonómica ou local; certificado emitido por unha institución pública competente no que conste que a persoa interesada está a ser atendida dentro dun programa de atención ás vítimas, subvencionado por unha Administración Pública concreta.
 3. No caso de que o solicitante ou algún dos membros da unidade familiar teña a condición de vítima de terrorismo, achegarase resolución emitida conforme á Lei 29/2011, do 22 de setembro, de Recoñecemento e Protección Integral ás Vítimas do Terrorismo polo Ministerio do Interior.

A concorrencia das referidas circunstancias especiais debe acreditarse tanto na solicitude como na renovación do bono social, mediante a presentación do certificado ou outro documento acreditativo válido.

Lugar de presentación

A solicitude do bono social poderá realizarse a través dos seguintes medios, acompañada da documentación acreditativa:

 1. Por teléfono, a través do número dispoñible na páxina web do comercializador de referencia (COR). Este número será publicado tamén na páxina web da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.Neste caso, o consumidor deberá remitir a información xustificativa posteriormente por algún dos medios recolleitos neste apartado.
 2. Nas oficinas do COR, cando estas existan.
 3. Por fax ou a través da dirección de correo electrónico que comunique o COR na súa páxina web e na súa factura.
 4. Por correo postal na dirección que comunique o COR na súa páxina web e na súa factura.
 5. A través da páxina web do comercializador de referencia.

O formulario de solicitude deberá estar dispoñible na páxina web do COR, así como nas súas oficinas de atención presencial ao consumidor, cando estas existan.

Consumidores acollidos ao bono social á entrada en vigor da orde

Os consumidores de enerxía eléctrica que, á data de entrada en vigor a orde (10/10/2017) sexan beneficiarios do bono social, dispoñerán do prazo de seis meses (ata o 10/3/2018) para acreditar a condición de consumidor vulnerable. De non facelo no dito prazo, o bono social deixará de aplicarse a partir da primeira factura emitida, ou ben na factura inmediatamente posterior.Durante este período transitorio o comercializador non poderá levar a cabo refacturacións por incorrecta aplicación dos límites de enerxía fornecida previstos no anexo I, das que resulte un prexuízo económico para o consumidor.Os consumidores de enerxía eléctrica que, á data do 10/10/2017, sexan beneficiarios do bono social, e estivesen inmersos nun procedemento de suspensión de subministración de electricidade por falta de pagamento, verán ampliado o prazo para a suspensión da subministración a 4 meses desde que se lles requiriu fehacientemente o ingreso, sen que o mesmo se fixera efectivo.

 •  Descargar a documentación do Bono Social Eléctrico en PDF pdf

 

Axudas a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño

Axudas a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma16)

cocinaNormativa

Resolución do 18 de setembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma17), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 184 do 27/9/2017).

Obxecto

Convocar axudas a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma17), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.

O Igape publicará na súa páxina web www.igape.es/reforma17 a relación actualizada en todo momento dos establecementos de venda adheridos ao programa.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas, maiores de idade, consumidores individuais, propietarias ou titulares de calquera dereito sobre inmobles do sector residencial situados na C.A. de Galicia, sempre que os bens subvencionables descritos no artigo 3 se adquiran nunha entidade colaboradora adherida ao programa Reforma16 e se destinen ao dito inmoble. A titularidade dos dereitos sobre os inmobles non poderá comportar ánimo de lucro.

Actuacións, gastos subvencionables e contía das axudas

Serán subvencionables as operacións de adquisición de materiais de rehabilitación e pezas de mobiliario para cociña e baño (excluídos electrodomésticos) realizadas nun establecemento de venda adherido, que cumpran as seguintes condicións:

 1. Adquirir un ou varios bens obxecto de subvención nalgún dos establecementos de venda adheridos á presente iniciativa.
 2. Para ser subvencionable unha operación de compra deberá acadar un custo mínimo de 1.000 € (sen incluír IVE).
 3. A subvención máxima que se percibirá por persoa física será de 1.000 € nunha ou varias operacións.
 4. Os bens obxecto de axuda deberán ser destinados, nun prazo de tres meses desde a solicitude, á reforma ou nova instalación de mobiliario no enderezo indicado na solicitude de axuda. Este domicilio non poderá figurar en ningún expediente doutro solicitante de axuda ao abeiro deste programa. Os beneficiarios da axuda declararán responsablemente que o obxecto da subvención non se dedica nin se adscribe a ningunha actividade empresarial ou profesional.
 5. Os establecementos de venda deberán identificar claramente os materiais e pezas de mobiliario susceptibles de axuda conforme o establecido nestas bases.
 6. Quedan expresamente excluídos: a man de obra da reforma; os electrodomésticos; as ventás e os seus marcos; portas de paso e os seus marcos; estufas e cociñas de gas, leña, pellets ou similares e radiadores de calquera tipo; cortinas e estores.
 7. Non se admitirán os pagamentos en efectivo.

Non se considerarán subvencionables os gastos e custos financeiros que sexan consecuencia do investimento nin os gastos realizados en bens usados.

Os gastos subvencionables deberán estar realizados e efectivamente pagados entre o día da presentación da solicitude e o derradeiro día do prazo de xustificación.

O IVE considerarase gasto subvencionable, dado que os beneficiarios son particulares, para xustificar o cal será necesario realizar unha declaración responsable (establecida na solicitude-anexo II) en que se indique que o obxecto da subvención non se dedica nin se adscribe a ningunha actividade empresarial ou profesional. Porén, para calcular a contía da subvención terase en conta o prezo dos bens impostos excluídos.

Contía da axuda

Será dun 20 % sobre o prezo dos bens, impostos excluídos, e antes do desconto requirido no seguinte parágrafo, cun máximo acumulado de subvención de 1.000 € por beneficiario.

A axuda do Igape virá condicionada a un desconto realizado polo establecemento de venda, que será realizado sobre a base impoñible da factura, de importe polo menos da mesma contía que a axuda outorgada polo Igape.

A diferenza de prezo sobre a base impoñible resultante para o comprador dos bens obxecto de axuda será do 40 % desta, cos límites expostos, mediante o desconto e a subvención á compra, sen prexuízo de calquera desconto adicional que se poida obter por políticas concretas de venda ou promocións dos establecementos ou fabricantes.

En ningún caso o custo dos gastos subvencionables poderá ser superior ao seu valor do mercado.

Presentación de solicitudes

As entidades colaboradoras do programa Reforma17 son as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación).

O comprador ou compradora dirixirase a unha entidade colaboradora e elixirá un conxunto de bens para adquirir que cumpra os requisitos mínimos exixidos.

Na páxina web do Igape ( http://www.igape.es/reforma17 ) estará dispoñible unha listaxe de entidades colaboradoras do programa Reforma16.

Documentación

 1. Solicitude do beneficiario asinada (anexo II).
 2. Un dos seguintes documentos no que estea identificado sen dúbida ningunha o nome da persoa solicitante e o domicilio completo (que deben ser os mesmos que figuran na solicitude de axuda, anexo II): Copia da escritura da vivenda a nome da persoa solicitante, ou Certificado de empadroamento, só no caso de opoñerse á súa consulta; Recibo do IBI do domicilio da reforma a nome da persoa solicitante, ou recibo domiciliado a nome da persoa solicitante, de auga, electricidade, gas, etc. do domicilio da reforma.
 3. Factura xustificativa.
 4. Xustificante bancario do pagamento realizado polo beneficiario.

Prazo

 • O prazo de adhesión das entidades colaboradoras será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG (procedemento do Igape co código IG218). Ata o 27 de outubro de 2017.
 • O prazo de presentación de solicitudes de axuda (que inclúen a documentación xustificativa e a solicitude de cobramento) comezará aos 10 días hábiles despois da publicación desta convocatoria no DOG e finalizará o 17 de novembro de 2017 agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito.. (procedemento do Igape co código IG219).
 • O prazo de xustificación da axuda estenderase ata o 1 de decembro de 2017.

Máis información do procedemento

 • Páxina web do Igape: http://www.igape.es
 • Teléfono de información do Igape: 900 81 51 51.
 • Enderezo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Departamento de Servizos Sociais do Concello de Curtis

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.