banner cam ver 2017

Acta do sorteo das prazas para os campamentos deportivos da Deputación

Acta do sorteo das dúas prazas para os campamentos deportivos da Deputación: pdf
 
campamento depuOs dous participantes que ganaron os orteo deberán aportar a seguinte documentación:
1.- Unha foto tipo carné.
2.- Fotocopia da tarxeta sanitaria. 
3.- Fotocopia do libro de familia ou carné de identidade. 
4.- Copia de aboamento da cota de inscrición. (comunicaráse o o número de conta ós participantes,  tan pronto a Diputación o facilite). 
5.- No suposto de que a/o nena/o necesitara ter un tratamento específico ou doenza que se deba ter en conta, xustificante médico asinado polo facultativo pertinente. IMPORTANTE facer constar as alerxias alimentarias ou de calquera outro tipo.
 
Os que non saíron premiados no sorteo pasarán a formar parte dunha lista de reserva e, no caso de existir renuncias ou prazas a maiores, chamaráse ós participantes polo orde reflectido na devandita lista.
 
 

Aberta a 1ª fase de presentación de solicitudes do Programa de Turismo do Imserso 2017-2018

imserso 2Aberta a 1ª fase de presentación de solicitudes do Programa de Turismo do Imserso 2017-2018: do 9 de maio ao 7 de xuño de 2017.

Solicitantes:

Persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

 • Ser pensionista de xubilación do Sistema Público español de Pensións.
 • Ser pensionista de viuvez e ter 55 anos cumpridos.
 • Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos.
 • Ser titular ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.

Deberán valerse por si mesmos e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

Poderán participar o cónxuxe ou parella de feito sen necesidade de que éstos reúnan os requisitos de idade ou pensión.

Admitirase como acompañante a un fillo ou filla con discapacidade, que teña un grao igual ou superior ao 45%, sempre que a viaxe a realice cos seus pais e ocupe cama supletoria na mesma habitación do hotel. Deberá cumprimentarse o apartado correspondente da solicitude cos datos do fillo/a e achegar fotocopia do certificado de discapacidade.

Modalidades:

Ofértanse distintas modalidades para que os maiores poidan gozar dunhas vacacións no período comprendido entre os meses de outubro de 2017 e xuño de 2018, segundo a modalidade:

- Zona Costeira Peninsular: Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana e Murcia.
- Zona Costeira Insular: Canarias e Illes Balears.
- Turismo de Interior, coas seguentes actividades:

 • Circuitos Culturais.
 • Turismo de Natureza.
 • Viaxes a Capitais de Provincia.
 • Viaxes ás cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

Servizos incluídos:

 • Viaxe ida e volta desde a súa capital de provincia ata o hotel de destino e regreso, agás para a modalidade de viaxes sen transporte e viaxes a capitais de provincia.
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en habitación dobre a compartir en hoteis seleccionados polo IMSERSO. Contémplase o aloxamento en habitación individual, que terá un suplemento no prezo e estará suxeito a dispoñibilidade de prazas.
 • Servizo médico, complementario ao da Seguridade Social, no propio hotel.
 • Programa de animación.
 • Póliza colectiva de seguros.

Nas viaxes Culturais e Turismo de Natureza, dadas as súas especiais características non se inclúen os servizos médicos e programa de animación.

As viaxes a capitais de provincia serán en réxime de media pensión e sen transporte.

Prezos por persoa das diferentes quendas:

A previsión de prezos para a tempada 2017/2018 é a seguinte:

imserso

 • Estes prezos inclúen o aloxamento en pensión completa e en cuarto dobre a compartir.
  No caso de aloxamento en cuarto individual estes prezos teñen un incremento de 15 € por noite para os destinos de Península e Baleares, 17 € por noite para Canarias e 19 € para Turismo Interior.
 • As quendas de Nadal e Fin de ano teñen un suplemento de 21 €

Temporada baixa: As quendas que se inicien dentro dos días do 1 ao 17 de decembro e do 1 ao 31 de xaneiro

Temporada alta: Quendas que se inicien en datas distintas ás anteriores.

Viaxes Culturais: Consisten na realización de roteiros turístico-culturais en réxime de pensión completa, con servizos permanentes de guía especializado. Os circuítos desenvolveranse en zonas de marcado interese cultural do interior da península e cornixa cantábrica.

Turismo de natureza: Realizaranse en quendas en zonas de espazos naturais que permitan actividades recreativas e contemplativas, así como realizar un turismo activo de esforzo moderado. Cada provincia de orixe contará cun destino en Turismo de Natureza.

Solicitude de praza:

Se a pasada tempada persoa solicitante estaba acreditada para viaxar, non é necesario que cumprimente nova solicitude, xa que o Imserso dispón de todos os seus datos.

Se accede por primeira vez ao Programa de Vacacións ou renova a súa participación tras un período inactivo, deberá formalizar a solicitude.

Recoméndase realizar a solicitude "en liña" xa que o proceso é moito máis rápido e permite estar acreditado case de maneira inmediata.

A solicitude servirá para obter a sua acreditación que lle permitirá acceder ás prazas do Programa e incluílo na Base de Datos de Acreditados onde permanecerá de maneira permanente ata que comunique o contrario ao IMSERSO.

Unha vez procesadas todas as solicitudes recibidas no prazo sinalado, o Imserso acreditará a tantos usuarios como prazas dispoñibles existan, e procederase, en caso necesario, a aplicar a baremación correspondente, relativa a idade, ingresos e viaxes realizadas con anterioridade.

 • No mes de setembro de 2017 todas as persoas solicitantes recibirán unha notificación na que se lles indicará:
 • Data na que poden obter os billetes, con garantía de praza, debendo elixir a súa viaxe dentro das dispoñibilidades existentes.

Para aqueles que unha vez baremados non teñan garantía de praza, notificaráselles a data a partir da cal poderán dirixirse á Axencia de Viaxes por se houbese vacantes para calquera dos destinos ou datas.

Documentación:

Suprímese a esixencia de achegar a fotocopia do DNI xunto coa solicitude, con independencia que o mesmo será exixible no momento da reserva das viaxes e ao comezo dos mesmos.

Elixirase un destino como máximo por cada unha das opcións (A e B) marcando con un 1 a opción desexada en primeiro lugar e con un 2 a segunda.

Non é necesario que a filla ou fillo con discapacidade formule solicitude independente, chegará con cumprimentar o apartado correspondente na dos seus pais.

Só é posible a unión de solicitudes entre solicitantes dunha mesma provincia de orixe, debendo ter en conta nestes casos que os destinos elixidos e a orde de prioridade deben ser exactamente iguais en ambas as solicitudes.

No caso de que o número de solicitantes sexa superior ao número de prazas do Programa o IMSERSO aplicará uns criterios de selección, tendo en conta as seguintes condicións:

 • Idade da/do solicitante (no caso de matrimonio aplicarase a media)
 • Contía da pensión.
 • Ter viaxado en tempadas anteriores.
 • Condición de familia numerosa.

Lugar de presentación:

A través da Sede Electrónica do Imserso

Servizos Sociais CONCELLO DE CURTIS

Prazo de presentación:

Ata o 7 de xuño de 2017.

Concluida esta primera fase, o plazo de presentación de solicitudes manterase aberto a partir do 8 de xuño de 2017, rematando o luns 26 de febreiro de 2018, para cubrir as posibles vacantes que se puidesen producir.

 

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.