banner nadal 17

Programa de Termalismo do IMSERSO

inmerso 17Normativa:

Requisitos das/dos usuarias/os:

1. Poderán participar no Programa de Termalismo, as personas residentes en España, que reúnan algún dos seguintes requisitos:

 1. Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español.
 2. Ser pensionista de viuvedade con cincuenta e cinco ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.
 3. Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con sesenta ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.
 4. Ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social español, con sesenta e cinco ou máis anos de idade.

2. As persoas usuarias de praza deben reunir os seguintes requisitos:

 1. Non padecer alteracións de comportamento que poidan alterar a normal convivencia nos establecementos, ni padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
 2. Poder valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria.
 3. Precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos.
 4. Acadar, de conformidade coa baremación establecida, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas. Ponderaranse as seguintes variables:
 • Grao de necesidade de recibir os tratamentos termais.
 • Situación económica dos solicitantes.
 • Idade dos solicitantes.
 • Que non disfrutara da praza en anos anteriores.
 • Se o/a solicitante e membro dunha familia numerosa.
 • Outras circunstancias excepcionais non contempladas nas variables anteriores.

3. Igualmente, poderán participar no programa as persoas de nacionalidade española, que residan no estranxeiro, sempre que perciban unha pensión do Sistema de Seguridade Social español e conten coa idade exixida no parágrafo 1 anterior, ou sexan asegurados ou beneficiarios do Sistema da Seguridade Social, con idade igual ou superior a 65 anos, e en todos os supostos, reúnan o resto dos requisitos exixidos ás persoas usuarias no parágrafo 2 anterior.

4. Tamén poderán ser adxudicatarios das prazas, como acompañante, o cónxuxe ou a parella de feito ou persoa coa que se constitúe unha unión estable e de convivencia con análoga relación de afectividade á conxugal, sen necesidade de que estes reúnan algún dos requisitos exixidos no parágrafo 1 e, en todo caso, cumprindo os requisitos previstos no parágrafo 2.

Asimesmo, poderán ser adxudicatarios de praza, os fillos con discapacidade, en grao igual ou superior ao 45 %, sempre que a quenda o disfruten cos seus pais e se aloxen na mesma habitación.

Prazas e quendas convocadas:

Convócanse 208.500 prazas para participar no Programa, a desenvolver nas quendas e balnearios que se relacionan no anexo I, onde tamén se especifica o tipo de tratamento termal a impartir por cada balneario, asi como o prezoa pagar polos participantes e acompañantes, por praza e quenda.

Sen perxuizo do anterior, a oferta de prazas poderá incrementarse, sen necesidade de nova convocatoria, coas que resulten dos novos contratos que formalice o Imserso no ano 2017 cos establecementos termais.

As quendas, que poderán ter unha duración de 12 días (once pernoctacións) ou de 10 días (nove pernoctacións) cada un, realizaranse en réxime de pensión completa e comprenderán desde as doce horas do día de chegada ata as doce horas do día de saída.

O programa desenvolverase entre o mes de febreiro e o mes de decembro de 2018.

Servizos

 • Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en habitacións dobres de uso compartido.
 • Tratamentos termais que comprenderán: recoñecemento médico ao ingresar no balneario; o tratamento termal que, en cada caso, prescriba o médico do balneario; o seguimento médico do tratamento con informe final.
 • Actividades de lecer e tempo libre ofertadas gratuítamente polo balneario.
 • Póliza colectiva de seguro turístico.
 • Transporte por conta do balneario, nos casos que se expresan no anexo I, dende a localidade máis achegada ao balneario hasta a estación termal ao comezar a quenda e o regreso, ao rematar mesmo.
 • En todo caso, os beneficiarios das quendas realizarán os desprazamentos aos establecementos termais, así como o de regreso aos seus domicilios, directamente polos seus propios medios.

Prezo e forma de pago das prazas:

O prezo para pagar polos usuarios e, no seu caso, os acompañantes, por praza e quenda, ascende ás cantidades que se sinalan, para cada balneario, mes e tipo de quenda, no cadro anexo I.

As persoas usuarias, e no seu caso os acompañantes, abonarán o custe das plazas da seguinte forma:

 1. Con antelación á súa incorporación no balneario e nos prazos que se determinen na notificación de concesión de praza, abonarán, en concepto de gastos por reserva de plaza, 40 euros, por praza adxudicada.
 2. A diferencia entre o custe da praza e a cantidad abonada en concepto de reserva, ao ingreso no establecemento termal.

Documentación:

Se a temporada pasada a persoa solicitou praza e reunía os requisitos para participar no programa, o IMSERSO remitiralle por correo un modelo simplificado para a renovación da súa solicitude.

Se accede por primeira vez ao Programa ou volve a solicitalo logo de non telo feito no ano 2016, deberá formalizar nova solicitude e informe médico:

Solicitude. A Declaración sobre o estado de saúde efectúaa o propio solicitante e, no seu caso o seu cónxuxe. Non precisa ir ao médico para que a cumprimente.

Lugar de presentación:

Cumplimentación telemática da solicitude. Consulta de trámites

Prazo de presentación:

Para participar no proceso de adxudicación de praza:

 • Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ate o día 4 de xaneiro de 2018
 • Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ate o día 11 de maio de 2018.

Para a súa inclusión na Lista de Agarda de prazas, para cubrir as prazas que vaian quedando vacantes por renuncias ou outras circunstancias:

 • Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ate o día 10 de maio de 2018.
 • Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ate o día 31 de outubro de 2018.

Sen perxuízo de que as persoas solicitantes poidan formular a súa solicitude nos prazos e termos establecidos anteriormente, coa finalidade de simplificar trámites, remitiranse comunicacións singulares a todas as persoas solicitantes que, reunindo os requisitos da convocatoria do ano 2017, os seus expedientes estén completos.

Máis información:

 

Programa 'Xuntos polo Nadal' de acompañamento das persoas maiores que se atopen soas nesa época do ano

PROGRAMA “XUNTOS POLO NADAL”

xuntos nadalA Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade organiza este programa de promoción do envellecemento activo e convivencia, destinado ás persoas maiores que se atopen soas nestas datas, xa sexa por carencia de familiares ou amigos, perda do seu cónxuxe ou por outras circunstancias.

Prazas e destinos

Ofértanse un total de 240 prazas distribuídas do seguinte xeito:

 • 120 na Residencia de Tempo Libre do Carballiño (Ourense), para as persoas solicitantes das provincias de Lugo e Pontevedra.
 • 120 na Residencia de Tempo Libre de Panxón, en Nigrán (Pontevedra), para as persoas solicitantes das provincias de A Coruña e Ourense.

Datas e servizos

Este programa levarase a cabo entre o día 23 de decembro de 2017 e o día 7 de xaneiro de 2018 e comprende os seguintes servizos:

 • Estancia na residencia durante 16 días (15 noites).
 • Aloxamento en habitacións compartidas e manutención en réxime de pensión completa.
 • Desprazamento en autobús desde os lugares que se establezan nas localidades que corresponda (Santiago, A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo ou Ourense) ata a residencia de tempo libre que se lle adxudique e viceversa.
 • Actividades de animación sociocultural.

A recollida das persoas participantes efectuarase o día 23 de decembro pola tarde e a volta o día 7 de xaneiro despois do almorzo.

Persoas beneficiarias:

 • Ter 60 anos, cumpridos no momento en que remate o prazo de presentación de solicitudes.
 • Estar empadroado nalgún concello galego.
 • Vivir so no seu domicilio e ter que pasar só/a as datas do Nadal.
 • Valerse por si mesmo e non padecer enfermidade infecto-contaxiosa activa nin trastornos mentais ou de conduta non compensados que poidan alterar a convivencia.

Para a selección dos participantes daráselle preferencia ás persoas que:

 • Perderan ao seu cónxuxe ou persoa coa que convivisen nos últimos anos.
 • Teñan máis idade.
 • Teñan un menor nivel de ingresos económicos.
 • Non participaran no Programa Xuntos polo Nadal en pasadas edicións.

Solicitudes:

As solicitudes, acompañadas do informe social e da declaración responsable, formularase nos modelos establecidos ao efecto e estarán debidamente cubertas e asinadas pola persoa que corresponda.

O prazo de presentación será ata o día 17 de novembro incluído, nos servizos sociais comunitarios dos concellos, nos departamentos de traballo social dos centros de saúde ou hospitais, nas xefaturas territoriais ou Centros Sociocomunitarios de Benestar, dependentes da Consellería de Política Social; ou ben por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Prezo da praza:

As persoas participantes que teñan uns ingresos inferiores ao IPREM (537,84€/mes), asistirán de forma gratuíta ao programa, mentres que aquelas cuns ingresos superiores a dito importe contribuirán ao pago da estancia coa achega de 50€.

Unha vez efectuado o ingreso de dito importe, se é o caso, só se efectuará a súa devolución se non se incorporan ao programa e o comunican por escrito polo menos con 10 días de antelación ao seu comezo; ou o día anterior ou o mesmo día no caso de forza maior: enfermidade ou falecemento dun familiar; situacións que terá que acreditar coa solicitude no caso de solicitar a devolución. Non se lles devolverá ningún importe se abandonan o programa unha vez iniciado o mesmo, ou non se atopan nos supostos anteriores.

Os gastos de desprazamento desde o domicilio dos adxudicatarios ata o lugar de saída que se indique nas localidades de Ferrol, A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra ou Vigo e viceversa serán por conta da persoa participante.

Documentación:

As persoas ás que se lle adxudique praza terán que confirmar a súa asistencia e, no momento de incorporarse ao programa, ir provistas de:

 • DNI ou pasaporte en vigor.
 • Informe médico actualizado no caso de ter algunha limitación, alerxia ou enfermidade que requira de algunha atención especial (control sanitario, tratamento farmacolóxico, alimentación, accesorio de apoio, habitación individual ...etc). De non levar a acreditación da necesidade, non se lle prestará ningún tipo de atención especial.
 • Tarxeta sanitaria, medicación habitual necesaria e/ou accesorios para o transcurso da estadía.
 • Roupa cómoda.

Máis información:

Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Edificio Administrativo San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela.
Tlfno: 981 547437/ FAX: 981 545691.
Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

 • O Teléfono Social: 900 333 666 (gratuíto).
 • As Xefaturas Territoriais da Consellería de Política Social

A CORUÑA: Servizos de Dependencia e Autonomía Persoal
Rúa Concepción Arenal, 7-9. 15006
Teléfono: 881881537. Fax: 981881506

LUGO: Rúa Serra de Ancares, 68 baixo. 27003. Teléfono: 982294896. Fax: 982889162

OURENSE: Rúa Concello, 14. 32003 (Centro Sociocomunitario). 
Teléfono: 988372430. Fax: 988370884

VIGO: Praza da Estrela, s/n - 3º Andar. 36201. Teléfono: 986817214. Fax: 986817637

 • Os Centros Sociocomunitarios de Benestar da Consellería de Política Social
 • Os servizos sociais comunitarios dos concellos e os departamentos de servizos sociais de atención primaria e de atención especializada de saúde ou dos hospitais.

 

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.