banner narracion curta XIV

O Concello elabora unha guía de boas prácticas para comercios e perruquerías durante a crise do Covid-19

De cara ó inicio da fase cero e a apertura baixo condición dalgúns establecementos, o Concello de Curtis elabororu unha guía de boas prácticas que pretende dar resposta ás inquietudes e dúbidas xeradas no sector comercial, axudándolles a adoptar as medidas máis adecuadas que garantan a seguridade do persoal e do cliente.

 O Concello de Curtis habilitará, previa solicitude, un servizo de desinfección mediante o uso de canóns móbiles de ozono. En base á demanda establecerase un horario para cada local, que será nas franxas horarias de peche ao público do negocio. As persoas interesadas deben poñerse en contacto nos teléfonos: 981789003 / 981777105 en horario de 9.00h a 14.00h. Tamén se facilitará este servizo aos taxistas que o soliciten.

Para iso, tivéronse en conta as diferentes instrucións e recomendacións elaboradas polo Ministerio de Sanidade:

 Informar mediante cartelería visible no local aos clientes/as e traballadores/as sobre as medidas de hixiene establecidas no comercio e a necesidade de cooperar no seu
cumplimento.
 Ventilación frecuente do local, asegurando a renovación do aire se ten instalados sistemas de ventilación ou climatización.

 Realizar limpeza e desinfección frecuente das instalacións con especial atención a superficies, pomos das portas, pc, mobles, lavabos, chans, teléfonos, TPV, etc. Para esta
acción poden utilizarse deterxentes e lixivia ou outros
produtos autorizados polo Ministerio de Sanidade.

 Facilitar solucións hidroalcohólicas, máscaras, luvas desbotables e colocar un contedor con tapa, pedal e bolsas recambiables no acceso ao local para uso público.

 Fomento do pago con tarxeta e limpeza do TPV tras cada uso.

 Sinale o chan mediante cinta adhesiva ou postes separadores, entre a clientela que agarda para o servizo, a caixa ou o acceso ao establecemento.

 Distancia entre vendedor/a – cliente/a e entre clientes/as de polo menos 1 metro cando se conte con elementos de protección ou barreiras, ou de 2 metros sen estes elementos, tanto no proceso de compra como nas colas de atención e de pago.

Establecer un aforo máximo segundo a capacidade do local e en caso de picos con afluencia masiva de clientes deberase esperar fora do establecemento de forma
organizada, gardando rigorosamente a distancia de seguridade.

 Uso de máscaras e luvas desbotables, na medida do posible.

 Protexa os produtos para evitar a súa contaminación mediante fundas, pantallas, vitrinas, etc.

MEDIDAS DE HIXIENE PARA O PERSOAL TRABALLADOR

 Non acudir ao centro de traballo en caso de ter síntomas compatibles coa enfermidade (tose, febre, sensación de falta de aire, etc).

 Realizar unha hixiene de mans frecuente (lavado con auga e xabón ou solucións hidroalcohólicas).

 Eludir o contacto estreito e manter as distancias de seguridade mínimas.

 Evitar os abrazos, bicos ou estreitar as mans cos clientes/as ou con outros empregados/as.

Recoméndase non compartir obxectos, pero en todo caso, despois do intercambio de obxectos entre cada cliente/a -traballador/a (como, por exemplo: tarxetas de pago, cartos,
bolígrafos, etc.) realizarase unha desinfección de mans e do obxecto usado.

 Uso de máscaras e luvas desbotables, na medida do posible.

 Sempre que sexa posible, débese establecer un sistema de traballo en quendas, con rotación de empregados para minimizar riscos sen que varíe a atención e servizo aos
clientes.

 Limpeza e desinfección dos postos de traballo en cada cambio de quenda

 Lavado e desinfección diaria dos uniformes. As pezas téxtiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado a 60/90 ºC

O Concello facilitará a cartelería coa información sobre as novas normas a tódolos comerciantes, así coma unha copia da Guía de Boas Prácticas. Tódolos documentos pódense descargar aquí:

Cartel_Comercio_Prevencion_1.pdf

Cartel_Perruquerias_Prevencion.pdf

Diptico_Comercio_Prevencion.pdf

Diptico_Perruquerias_Prevencion_1.pdf

Guia_de_boas_practicas_ante_o_COVID19._Comercio_Local_de_Curtis_3.pdf

large TJxGAcAzkO2yr1aDIMunVuZYY7CZbpJGI2Mbk3TjC8I

A Xunta dá a probación definitiva á modificación do PXOM de Curtis

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo aprobou a modificación puntual número seis do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Curtis. Isto supón a validación definitiva do proxecto proposto polo equipo de goberno en colaboración e consenso cos veciños e que implica a desclasificación de 3 millóns de metros cadrados de solo rural, que pasan a ser considerados solo rústico, o que permitirá crecer ás explotacións agropecuarias e gandeiras.

A resolución aprobouse o pasado día 17 de abril despois de que os técnicos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda deran o visto bó as correccións realizadas polo Concello en 13 núcleos das parroquias de Fisteus, de Santa Eulalia e de Lourdes.

Este documento definitivo é o resultado das reunións, consultas permanentes e máis de 150 aportacións dos veciños e propietarios iniciadas en 2015, cando nos procesos de participación cidadá o 50% dos propietarios aseguraron que non tiñan previsión nin capacidade de cumprir co deber edificatorios establecidos na normativa urbanística.

Coa aprobación desta modificación do Plan Xeral, o Concello de Curtis da un forte impulso ó sector primario ó facilitar a ampliación das edificacións vinculadas á agricultura e á gandeiría, e ó reducir a contía dos impostos que os veciños pagan polas súas terras.

Trátase dunha revisión urbanística que reactivará a actividade agraria e gandeira e que, ademais, evitará que próximos ós núcleos e perímetros das aldeas se realicen actividades forestais que poñan en risco ás vivendas.

PXOMsantaia

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.