banner narracion curta XIV

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS MONITOR TEMPO LIBRE

ASUNTO: LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DA CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTA PARA A CONTRATACIÓN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE DO CONCELLO DE CURTIS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR, LUGAR E DATA DE CELEBRACIÓN DAS PROBAS.

EXPEDIENTE: 2020/G003/000442

Javier Francisco Caínzos Vázquez, alcalde do Concello de Curtis, (A Coruña),

ANTECEDENTES

Mediante Decreto da Alcaldía nº 284 do 29/05/20, aprobáronse as bases da convocatoria para a formación dunha lista para a contratación como persoal laboral temporal de monitores/as de actividades de tempo libre do Concello de Curtis, e publicado no BOP nº 79 do 03/06/20.

Unha vez rematado o prazo de presentación de instancias, aprobouse a listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as mediante Decreto da Alcaldía nº 320 do 17/06/20, concedendo un prazo de dous días hábiles a efectos de emendar os defectos sinaladas.

Rematado o prazo de subsanación, e segundo o establecido na Base Sexta, no uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local vixente, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a listaxe definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as ó proceso selectivo que figura no Anexo I.

SEGUNDO.- Nomear ao seguinte Tribunal Cualificador:

  • Presidente: José Manuel Rodríguez Costa, Adl do Concello de
  • Vogal: José Antonio Varela Doval, auxiliar administrativo do Concello de

Celsa María Casas López, traballadora social do Concello de Curtis. Antonia Mª Regueira Camaniel, auxiliar administrativa do Concello de Curtis.

  • Secretaria: Marta Mª Roca Souto, responsable da oficina electrónica do Concello de

TERCEIRO.- Convocar aos membros do Tribunal Cualificador para o desenvolvemento da fase de oposición e de concurso, o martes 23 de xuño de 2020 ás 16:30 horas, nas Oficinas Municipais sitas en Curtis (Praza Emilia Pardo Bazán s/n). As probas realizaranse cumprindo coas medidas sanitarias vixentes.

CUARTO.- Que se dea publicidade a tal convocatoria por medio do taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Curtis (www.curtis.gal).

Documento asinado dixitalmente na data que figura na marxe.

O Alcalde                                                           Dou fe, a Secretaria-interventora

Javier Francisco Caínzos Vázquez                        Rosa María Buján Ordóñez

 

ANEXO I

 Listaxe definitivo de admitidos/as

DNI

APELIDOS E NOME

CELGA

*836W

Álvarez Aguión, Meritxell

SI

*628N

Añel Prieto, Ana María

SI

*480Z

Basteiro Diego, Victoria

SI

*913B

Bermúdez Sánchez, Laura

SI

*804Y

Caínzos Castro, Valeria

SI

*338J

Carro Moreira, José María

SI

*298E

García Martínez, Lidia

SI

*452K

Gestal Louzao, Ana

SI

*947M

González Moreira, Noelia

SI

*841Q

Lagares Ventureira, Laura

NON

*270V

Loureiro Fernández, Vanessa

SI

*088G

Maira Núñez, Magdalena

SI

*872V

Novo Sánchez, Candela

SI

*175M

Penas Barreiro, Paula

SI

*963F

Quintela Rivadulla, Vanesa

SI

*679G

Ramos Candedo, Josué Alejandro

SI

*675S

Rodríguez Sánchez, Soraya

SI

*380Q

Saavedra Canalejo, Nuria

SI

*393P

Santos Iglesias, Ángeles

SI

*079Q

Souto Mosquera, Jennifer

SI

*974F

Tato Cereijo, Beatriz

SI

*498D

Vázquez Blanco, Alba

SI

*371S

Vázquez Castro, Inés

SI

*445K

Vázquez Cruz, Estefanía

SI

*677S

Vázquez Fernández, Nerea

SI

*534X

Vázquez Pérez, Jessica

SI

Listaxe definitivo de excluídos/as

DNI

APELIDOS E NOME

CAUSA EXCLUSIÓN

*443E

López Iglesias, Lorenzo

Non aporta título oficial de monitor/a de ocio ou tempo libre

*768A

Méndez Paz, Jessica

Non asina solicitude (Anexo II)

*958W

Montero López, Carolina

Non asina solicitude (Anexo II)

 

 

*630T

 

 

Rodríguez Vilela, Gemma

Non presenta solicitude (Anexo II)

Non aporta título oficial de monitor/a de ocio ou tempo libre expedido por organismo competente

 

monitor ocio

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.