banner narracion curta XIV

Axudas para a mellora da eficiencia enerxética e da seguridade e accesibilidade en vivendas

AXUDAS PARA A MELLORA DA EFICACIA ENERXÉTICA E DA SEGURIDADE E ACCESIBILIDADE EN VIVENDAS.

LIÑA A: Axuda ao fomento de mellora da eficacia enerxética e da sustentabilidade en vivendas.

LIÑA B: Axuda ao fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.

REQUISITOS:

Vivendas unifamiliares: finalizadas antes do 1 de xaneiro de 1996

Edificios de vivendas de tipoloxía residencial colectiva:

 • Finalizadas antes do1 de xaneiro de 1996
 • Que, polo menos, o 70% da súa superficie construída sobre rasante teña uso residencial de vivenda, excluída a planta baixa.
 • Que, polo menos, o 50% das vivendas constitúan o domicilio habitual das persoas propietarias ou arrendatarias no momento de solicitar as axudas.
 • Que as actuacións conten co acordo da comunidade de propietarios

LIÑA A: ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

 • mellora da envolvente térmica da vivenda ou do edificio para reducir a súa demanda enerxética de calefaccion ou refrixeración, mediante actuacións en fachadacubertaou calquera paramento da dita envolvente, de mellora do seu illamento térmico; a substitución de carpintaríasacristalamentos dos ocos e o cerramento ou acristalamento das terrazas con teito ou outras, incluíndo a instalación de dispositivos bioclimáticos e de sombreamento.
 • A instalación de sistema decalefacción, refrixeración, produción de auga quente sanitaria e ventilaciónpara o acondicionamento térmico ou o incremento da eficiencia enerxética dos xa existentes.
 • A instalación de equipos de xeración ou que permitan a utilización de enerxías renovablescomo a enerxía fotovoltaica, biomasa ou xeotermiaque reduzan o consumo de enerxía convencional térmica ou eléctrica da vivenda.
 • As actuación que melloren o cumprimento dos parámetros de protección contra o ruído(DB-HR)
 • As actuacións que melloren o cumprimento dos parámetros de salubridade(DB-HS).

Nos Edificios de tipoloxía residencia colectiva, admáis do anterior, serán subvencionables as seguintes:

 • A mellora da eficiencia enerxética das instalacións comúns de ascensores e iluminación: a iluminación LED, instalacións de sistemas de control de acceso e regulación do nivel de iluminación e aproveitamento da luz natural.
 • A mellora das instalacións de subministración e instalación de mecanismos que favorezan o aforro de auga,así como a implantación de redes de saneamentoseparativas no edificio que favorezan a reutilización das augas grises e pluviais no propio edificio ou que reduzan o volume de vertedura ao sistema público de rede de sumidoiros.
 • A mellora ou acondicionamento de instalacions para a adecuada recollida e separación dos residuos domésticos no interior dos domicilios e nos espazos comúns das edificacións
 • acondicionamento dos espazos privativosdas parcelas, co obxecto de mellorar a permeabilidade do chan, adaptar a xardinaríaa especies de baixo consumo hídrico, optimizar os sistemas de rega e outras actuacións bioclimáticas.
 • As actuacións que fomenten a mobilidade sustentable nos servizos e nas instalacións comúns dos edificios ou urbanizacións, tales como a instalacion de puntos de recarga de vehículos eléctricos nos aparcadoiros ou a adecuación de zonas e instalacións de aparcadoiros de bicicletas.
 • As instalacións defachadas ou cubertas vexetais.
 • A instalación de sistemas de domótica e/ou sensórica.

LIÑA B: ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES:

Para o fomento da conservación:

 • Relativas ao estado de conservación da cimentación, estrutura e das instalacións.
 • Relativas ao estado de conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras, incluindo procesos de desamiantado.
 • Relativas aadecuación interior da vivendaunifamiliar, agrupada en fila ou en edificio de tipoloxía residencial colectiva, ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, seguridade e hixiene legalmente exixidas.

Para a mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade:

 • Instalacion de ascensores, salvaescaleiras, ramplasou outros dispositivos de accesibilidade, incluindo os adaptados ás necesidades de persoas con discapacidade sensorial ou intelectual.
 • Instalación ou dotación de produtos de apoio, tales como guindastresou artefactos análogos, que permitan o acceso e uso por parte das persoas con discapacidade a elementos comúns do edificio, de ser o caso, tales como xardíns, zonas deportivas, piscinas e outros similares.
 • A instalacion de elementos de información ou de aviso,tales como sinais luminosos ou sonoros, que permitan a orientación no uso de escaleiras, ascensores e do interior das vivendas.
 • A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o exterior, tales como video porteiros e análogos.
 • A instalación domóticae outros avances tecnolóxicospara favorecer a autonomía persoal de persoas maiores ou con discapacidade.
 • Calquera intervención que facilite a accesibilidade universal nos espazos do interior das vivendas unifamiliares ou edificios de tipoloxía residencial colectiva, así como nas súas vías de evacuación. Inclúense obras dirixidas á ampliacion de espazos de circulación dentro da vivenda así como para mellorar as condicións de accesibilidade enbaños e cociñas.
 • Calquera intervención que mellore o cumplimento dos parámetros de seguridade de utilizacion e accesibilidade (DB-SUA)

CONTÍA DAS AXUDAS

A contía máxima das subvenciones non poderá superar o 40% do custo subvencionable da actuación.

Poderase incrementar ata o 75%:

 • Cando os ingresos da unidade de convivencia sexan inferiores a tres veces o IPREM.
 • Actuacións de mellora de accesibilidade, se na unidade de convivencia hai unha persoa con discapacidade ou maior de 65 anos.

Liña A: Fomento da mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas.

 

Vivenda Unifamiliar

Edificio

Básica

12,000€

8,000€/vivienda

80 €/m² local comercial/outros usos

Familia con persoa con discapacidade

18,000€

12,000€/vivienda

Según tipo de discapacidad

24,000€

16,000€/vivienda

Liña B: Fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilizacdion e da accesibilidade en vivendas:

 

Conservación

Seguridade e accesibilidade

Básica

3,000€ (vivenda)

30€/m² local comercial/outros usos

8,000€/vivienda

80€/m² local comercial/outros usos

Familia con persoa con discapacidade

 

14,000€/vivienda

Según tipo de discapacidad

 

17,000€/vivienda

Se a vivenda está declarada ben de interese cultural (BIC), as axudas unitarias básicas para as dúas liñas poderán sumarse 1,000€ de axuda unitaria complementaria.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 26 de Marzo de 2020

5100 informacion etiqueta energetica

O GES de Curtis realizou durante o pasado ano unha media de tres intervencións diarias nos seis concellos nos que actúa

O Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Curtis pechou o pasado ano cun total de 1091 intervencións en toda a súa área de influencia, que inclúe, ademais do concello onde ten a súa base, aos de Aranga, Mesía, Sobrado, Vilasantar e Oza-Cesures.

Como vén sendo habitual nos últimos anos, as intervencións relacionadas coa eliminación dos niños de avespa velutina, adoita acaparar gran parte das saídas do GES. Os efectivos deste grupo, que cobren as 24 horas do día durante os 365 días do ano, atenderon en 2019 un total de 991 casos deste tipo, o 77% deles nos meses de xullo a outubro.

A asistencia en incidencias relacionadas co tráfico foi a segunda causa de intervención do grupo de emerxencias. No pasado ano actuaron en 45 accidentes na estrada e en dous deles foi necesario excarcerar a algunha das vítimas. Os brigadistas do GES de Curtis tamén foron requiridos en 10 ocasións para retirar animais que vagaban soltos por vías públicas.

A extinción de incendios é outro dos labores que teñen asignados estes grupos de emerxencias. No caso do de Curtis, en 2019 actuaron nun total de 21 casos, dos cales 12 foron lumes urbanos, catro en vehículos e cinco forestais.

A axuda sanitaria en traslados de helicópteros (6), incidencias relacionadas co tendido eléctrico (4) e con escapes de gas (2) foron outras das actuacións deste grupo, que tamén interveu en casos como os de persoas desaparecidas ou na limpeza de vías.

 

foto grupo ges 2m copy

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.