banner narracion curta XIV

Servizos sociais

O obxectivo deste servizo municipal de carácter comunitario, local e integrador é ofrecer unha atención global á cidadanía en todo o que ten que ver coas necesidades e urxencias sociais, o apoio aos colectivos máis desfavorecidos e o desenvolvemento de intervencións de carácter preventivo que redunden nunha mellora do benestar de persoas e familias.

Esta área, que constitúe o primeiro nivel de intervención do sistema galego de Servizos Sociais, está coordinada mediante protocolos e sistemas de derivación, información e colaboración tanto cos servizos sociais especializados como coas áreas relacionadas coa saúde, educación, cultura, emprego, vivenda, migracións e, se é o caso, desenvolvemento rural, co fin de favorecer unha intervención integral coas persoas.

Funcións


1. - Detección e análise de necesidades e demandas sociais, explícitas e implícitas, no seu ámbito de intervención.

2. - Elaboración dun plan de intervención municipal acorde coas necesidades detectadas ou anticipadas no diagnóstico social.

3. - Identificación de grupos de poboación vulnerables e a detección precoz de situacións de risco para o desenvolvemento de actuacións de carácter preventivo e de promoción social.

4. - Atención das situacións individuais, a información en relación coas demandas presentadas, o diagnóstico e a valoración técnica previa e a consecuente intervención no caso. Incluirá, cando sexa conveniente, a derivación cara ao recurso idóneo dentro do sistema galego de servizos sociais ou doutros sistemas de benestar. Tamén se dará asistencia nos trámites necesarios para acceder a outros recursos.

5. - Participación na xestión das prestacións económicas e o seguimento dos correspondentes proxectos personalizados de intervención.

6. - Xestión do servizo de axuda no fogar, así como a participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á dependencia.

7. - Informar, orientar e asesorar á poboación, facilitando o seu acceso aos recursos sociais.

8. - Fomentar a participación activa da cidadanía mediante estratexias socioeducativas que impulsen a solidariedade e a cooperación social.

9. - Actualizar o sistema de información das persoas usuarias.

10. - Cooperación con outras administracións e poderes públicos na remisión de información necesaria nos procedementos que correspondan en relación cos servizos sociais comunitarios e as súas persoas usuarias, sen prexuízo da observación das garantías establecidas na normativa sobre protección de datos de carácter persoal.
As áreas de actuación son:

- Dependencia
- Maiores
- Familia e Infancia
- Inclusión Social
- Discapacidade
- Mulleres
- Migracións
- Drogodependencia
- Mocidade
- Comunidade
- Vivenda
- Voluntariado

Dirección:
Casa Consistorial
Praza de España, 1
15310 Teixeiro (Curtis, A Coruña)  
Telf. 981 789 003
 
Teléfonos de apoio
Información Toxicolóxica 915 620 420
Teléfono da Muller 900 400 273
Teléfono do Menor 900 444 222
Teléfono dos Mozos 900 152 535
 

En la web www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso Mas información.