Numeracion Curtis logos

AXUDAS PARA NOVAS PERSOAS AGRICULTORAS, INVESTIMENTO EN EXPLOTACIÓNS AGRARIAS E CREACIÓN DE PEQUENAS EXPLOTACIÓNS

PRAZO SOLICITUDE: FIN 27 DE FEBREIRO DE 2023
AXUDAS Á INCORPORACIÓN DE MOZOS Á ACTIVIDADE AGRARIA (MR404A)
Persoas beneficiarias: Maior de 18 e menor de 40 anos e se instale nunha explotación agraria por primeira vez como xefa de dita explotación.
Modalidades:
a) Modalidade 1: acceso mediante titularidade exclusiva dunha explotación preexistente ou de nova creación.
b) Modalidade 2: acceso mediante cotitularidade dunha explotación agraria.
c) Modalidade 3: integración como persoa socia nunha entidade asociativa, preexistente ou de nova constitución.
d) Modalidade 4: acceso mediante titularidade compartida da explotación.
e) Modalidade 5: acceso cando, sendo titular dunha explotación agraria cuxa marxe neta non supere o 20% da renda de referencia, pase a ser titular dunha explotación prioritaria.
f) Modalidade 6: acceso cando, sendo titular dunha explotación agraria cuns niveis de dedicación de tempo de traballo e de renda unitaria de traballo inferior aos mínimos establecidos para os titulares de explotacións prioritarias, alcance esta consideración en calidade de agricultor a título principal.

Contía: A axuda concederase pola execución do plan empresarial e consistirá nunha prima cuxa contía básica, calculada de acordo cunha estimación dos custos da Seguridade Social da persoa moza durante os cinco anos de permanencia mínima na actividade agraria, establecida en 25.000 euros, e poderá incrementarse segundo as situacións recollidas, sen que a axuda total supere os 70.000 €.

AXUDAS PARA INVESTIMENTOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (MR405A)
Persoas beneficiarias:
Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrarias. Persoas agricultoras mozas que se instalen nunha explotación de nova creación.
Custos subvencionables:
a) Reforma ou construción de instalacións e compra de maquinaria que supoñan unha redución de custos de produción ou un incremento na produtividade.
b)Custos xerais vinculados aos gastos recollidos anterioremente: honorarios de elaboración dos proxectos, os estudos de viabilidade, as licenzas de software e outros permisos.
c) Compra de construcións agrarias en desuso.
d) Plantación e mellora de cultivos leñosos de aptitude frutícola (árbores e arbustos froiteiros)
e) Compra de terreos que non formasen parte da explotación, por un valor inferior ao 10% do custo subvencionable.
f) Adquisición ou desenvolvemento de programas informáticos.
Contía: O importe da axuda será do 30 % dos custos elixibles, que poderá incrementarse ata un máximo do 50 % en función da aplicación dos diferentes criterios.

AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PEQUENAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS (MR405B)
Persoas beneficiarias: Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrarias:
a) Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita, con polo menos unha antigüidade dun ano desde a data de publicación da orde, no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.
b) Residir na comarca onde radique a explotación ou nunha comarca limítrofe. No caso de titularidade de persoas xurídicas, estas deberán ter o domicilio fiscal na comarca ou nunha comarca limítrofe.
c) Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular da explotación, para o que será necesario que non realice outra actividade a tempo completo, ou que xustifique a contratación de, polo menos, a metade dunha unidade de traballo agrario.
d) Presentar un plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa.
e) Non pode ter sido concesionaria por esta mesma axuda.
Contía: A axuda consistirá nunha prima de 15.000€, e concederase pola execución do plan empresarial, que terá unha duración de 18 meses desde a aprobación da axuda.

AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS. AGADER

En el DOG de hoy, 30/01/23,  se publica una ayuda para: 

– Adquisición de bienes de equipo inherentes a la actividad empresarial que están desarrollando las empresas existentes, con el fin de mejorar, ampliar o modernizar sus estructuras de producción y/o servicios.
– Puesta en marcha nuevas actividades empresariales de carácter no agrícola en las aldeas modelo.

Más información: DOG 30/01/23

AXUDAS DEPUTACIÓN DE A CORUÑA PARA EMPRENDEDORES/AS

A Deputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local, ven de publicar as bases reguladoras das axudas PEL 2023:

·   PEL-EMPRENDE INVESTIMENTO: Axudas para a consolidación e o fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables.

·    PEL-AUTÓNOM@S:Axudas ao fomento do emprendemento e ao traballo por conta propia nos municipios da provincia da Coruña de menos de 20.000 habitantes.

·     PEL-PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN: Axudas á creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas.

·    PEL-PEMES MANTEMENTO: Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas.

As bases das axudas PEL 2023 poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia núm.19 do 27 de xaneiro de 2023 ou premendo na seguinte ligazón:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/cambioBoletin.do?fechaInput=27/01/2023

O prazo previsto para a presentación de solicitudes permanecerá aberto desde o día seguinte da publicación da convocatoria no BOP ata o 10 de marzo ás 14.00 horas.

As solicitudes, unha vez aberto o prazo, presentaranse de xeito telemático a través da plataforma SUBTeL: https://sede.dacoruna.gal/subtel/

Na web do Plan de Emprego Local pode consultar a información actualizada das axudas PEL 2023, así como o documento preguntas frecuentes referido ás bases.

AXUDAS AGADER MODERNIZACIÓN EMPRESAS (MAQUINARIA/EQUIPOS NOVOS) 2023

Agader a través do Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará o 30 de xaneiro de 2023 unha nova  convocatoria de axudas dirixida á "Ampliación e modernización de todo tipo de pequenas empresas que desenvolven actividades non agrarias", dentro da medida 6.4 "Investimentos en actividades non agrarias" do PDR de Galicia 2014-2020.

A liña de axudas principal está destinada exclusivamente á modernización de empresas existentes, mediante a adquisición de maquinaria e equipamentos novos afectos á actividade empresarial.

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes dende a data da publicación.

A convocatoria será moi similar á publicada no ano 2021: 

A concesión de axudas será en concorrencia competitiva e os promotores en ningún caso poderán ter iniciados os investimentos antes da data da solicitude de axuda.

Axuda Promoción do emprego autónomo 2023

Hoxe, día 24 de xaneiro de 2023, publicouse a convocatoria das axudas a emprendedores para a promoción do emprego autónomo. 

Prazo de solicitude dende o 25/01/23 ao 29/09/23

Máis información: DOG24/01/23 ou no Servizo de Orientación Laboral 981789003 Ext.2037

 

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.