Numeracion Curtis logos

ACLARACIÓNS SOBRE A PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS E TRABALLADORES POR CONTA ALLEA

¿Onde se xestiona? A xestión desta prestación corresponde ás Mutuas. (Art. 346 da Lei da Seguridade Social e Art. 17 do RD 463/2020).

Ligazón ao vídeo explicativo oficialAquí

Transcrición do vídeo: 

Os autónomos son un dos colectivos máis preocupados polo impacto económico causado polo estado de alarma decretado para frear a epidemia de coronavirus. O Goberno difundiu un vídeo onde resolve algunhas das dúbidas máis frecuentes sobre a prestación extraordinaria para autónomos.

1. Quen pode solicitala?

Calquera traballador por conta propia inscrito no réxime correspondente que se vexa afectado polo peche de negocio debido á declaración do estado de emerxencia ou cuxa facturación este mes caia un 75% respecto a a media mensual do semestre anterior.

2. Hai algún período mínimo de cotización para solicitala?

Non, para solicitar esta prestación non é necesario cumprir o período mínimo de cotización esixido para outras prestacións. Só é necesario estar de alta nalgún dos réximes e acharse ao corrente de pago das cotizacións sociais.

3. Pódese acceder incluso tendo algunha débeda coa Seguridade Social?

Si, a Seguridade Social permitirá a quen non estean ao día cos pagos na data da suspensión da actividade ou da redución da facturación, que ingresen as cotas debidas nun prazo de 30 días. Unha vez producido o pago, poderase acceder á prestación.

4. Tamén poden pedila os autónomos que teñen traballadores ao seu cargo?

Si, os autónomos que teñan traballadores ao seu cargo e tivesen que pechar pola declaración do estado de alarma ou visen caer a súa facturación un 75% poden presentar un ERTE para os seus traballadores e solicitar esta prestación extraordinaria.

5. Esta prestación supón que quen non ingrese non paga cotizacións?

Esta prestación vai máis aló. A prestación consiste en que quen teña dereito a ela non só cobraraa, senón que ademais non pagará as cotizacións que lle correspondan e computaráselle coma se cotizase.

6. Se cesan a actividade, teñen que renunciar ás bonificacións das que gocen, condicionadas ao mantemento da actividade, como a tarifa plana?

Non, neste sentido, o decreto indica que o tempo que se perciba esta prestación extraordinaria computará como efectivamente cotizado, polo que poderán solicitala os autónomos que estean a recibir estas axudas e non perderán as bonificacións condicionadas ao mantemento da actividade.

7. Que ocorre cos autónomos que están obrigados a seguir prestando servizo, como os taxistas?

Poderán acollerse, no seu caso, á prestación se acreditan a caída na facturación, de polo menos un 75%. Se acreditan a redución dos seus ingresos no 75% previsto, non haberá ningún problema en compatibilizar a prestación e a actividade.

8. Canto supón esta prestación?

Será equivalente ao 70% da base reguladora. Isto significa que, cando se cotizou polo cesamento de actividade durante polo menos 12 meses, o importe é o 70% da base reguladora, pero para quen cotizase menos tempo, terá o dereito ao 70% da base mínima de cotización do colectivo ao que pertenza o traballador.

9. Durante canto tempo percibirase?

Un mes, con posibilidade de ampliación ata o último día do mes no que finalice o estado de alarma, no caso de que este prorróguese e teña unha duración superior ao mes.

10. Desde cando se pode solicitar a prestación?

No caso dos autónomos cuxo negocio se viu obrigado a pechar pola declaración do estado de alarma desde a entrada en vigor do decreto. No caso dos que teñen que presentar documentación acreditativa da caída de facturación mensual, desde o momento en que poidan presentar dita documentación.

NOTA: Dada a novidade desta prestación extraordinaria, a información poderá experimentar actualizacións.

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.