Numeracion Curtis logos

Subvencións do Plan Renove de instalacións eléctricas comúns

industriaNormativa

Orde do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan Renove de instalacións eléctricas comúns, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2017 (códigos de procedemento IN412E-IN412F). (DOG nº 52 do 15/03/2017)

Obxecto

Incentivar a renovación de instalacións eléctricas comúns en edificios de vivendas, co fin de mellorar as súas condicións de seguridade e favorecer a incorporación de medidas de eficiencia enerxética, así como para a selección de entidades colaboradoras que participan na súa xestión. (procedementos IN412E-entidades colaboradoras e IN412F-solicitudes de axuda).

Actuacións e custos subvencionables

 • A reforma das instalacións eléctricas comúns dos edificios de máis de 25 anos destinados principalmente a vivendas para adaptalas na súa totalidade ao Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión e as súas ITC.
 • A substitución de chaves e interruptores convencionais por detectores de presenza.
 • Os custos relativos a pequenas obras auxiliares de construción necesarias para acometer a instalación, sempre e cando veña detallado na factura.

As reformas das instalacións eléctricas que se realicen deben cumprir coas seguintes condicións:

 • Realizarse no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Os edificios estarán destinadas principalmente a vivendas e dispor de máis de dúas subministracións destinadas a esta finalidade.
 • Tratarse de instalacións de titularidade de comunidades de propietarios ou predios de propiedade de particulares.
 • As instalacións deberán quedar adaptadas na súa totalidade ao Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión e as súas ITC.
  Os aparellos que sexa preciso instalar deberán ser novos e cumprir coa lexislación que lles sexa de aplicación (marcación CE, etc.).

Contía da axuda

Máximo de 150 euros por contador, cun límite máximo de 3.000 euros por instalación. En calquera caso, a cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25 % do custo total da instalación.

Beneficiarias

As comunidades de propietarios ou persoas físicas propietarias de edificios de uso residencial con dúas ou máis vivendas.

Lugar de presentación e documentación

As persoas interesadas dirixiranse a unha entidade colaboradora e aceptarán unha instalación que cumpra os requisitos mínimos exixidos no artigo 3 das bases.

Documentación

 • Solicitude do beneficiario asinada (anexo IV).
 • Autorización para representación pola entidade colaboradora segundo o anexo VI.
 • Fotografías da instalación que se vai reformar.
 • Orzamento detallado da instalación (só das actuacións subvencionables).
 • Cando resulte de aplicación, segundo o indicado no punto f) do artigo 8, copia das tres ofertas solicitadas e, en caso de non se optar pola máis vantaxosa, memoria xustificativa da elección. No caso de non presentar as ofertas por concorrer algunha das circunstancias indicadas na citada base, deberá indicar o motivo.

Se a solicitante é unha persoa física: copia do DNI/NIE (no caso de denegar a súa consulta) e documentación acreditativa da propiedade ou recibo do IBI a nome do solicitante.

Se a solicitante é unha agrupación de persoas físicas, o representante deberá asinar a solicitude e achegar a seguinte documentación:

 • Copia do DNI/NIE dos solicitantes, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
 • Documentación acreditativa da propiedade ou recibo do IBI.
 • Copia do documento que acredite a constitución da agrupación.
 • Copia do nomeamento do representante ou apoderado único da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, corresponden á agrupación.
 • Documento en que consten os compromisos de execución asumidos, así como o importe da subvención que se aplicará a cada un deles, que terán igualmente a condición de beneficiarios (anexo V).

Non se poderá disolver a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 • Se a solicitante é unha comunidade de veciños, de conformidade co artigo 13.3 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, sobre propiedade horizontal, o/a presidente/a desempeñará a representación da comunidade neste procedemento e será a persoa asinante da documentación, para isto deberá presentar:
 • Copia do NIF da comunidade de propietarios, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
 • Copia da acta de constitución da comunidade de propietarios coa relación de propietarios e a determinación da cota de participación respectiva.
 • Copia da certificación do acordo adoptado pola maioría legalmente establecida pola correspondente comunidade de propietarios en que se acepten as bases da convocatoria, se comprometan á execución das respectivas obras e se faculte o presidente ou administrador de predios para formular a solicitude de subvención.
 • Copia da acta onde conste o nomeamento do presidente ou certificado expedido polo secretario da comunidade referente a este aspecto, ou certificación do administrador de predios que xestione a comunidade.

Prazo de presentación

Desde o 2 de maio ata o 1 de setembro de 2017, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito.

Información

 • Departamento de Servizos Sociais, Concello de Curtis. Telf. 981789003

O prazo para xustificar o investimento rematará o 29 de setembro de 2017.

En la web www.curtis.gal, www.curtis.es y www.concellodecurtis.org utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso y nuestra política de protección de datos. Mas información.